Câu nói hayCuộc sống

Những câu tiếng anh hay về cuộc sống

Xin được chia sẻ đến mọi người những câu nói hay và ý nghĩa về mọi mắt trong cuộc sống như tình yêu, tình bạn, gia đình, nghề nghiệp, ước mơ… Tổng hợp những câu tiếng anh hay và ý nghĩa nhất về cuọc rất đáng để suy ngẫm. If you don’t like something, change […]
2310

Xin được chia sẻ đến mọi người những câu nói hay và ý nghĩa về mọi mắt trong cuộc sống như tình yêu, tình bạn, gia đình, nghề nghiệp, ước mơ… Tổng hợp những câu tiếng anh hay và ý nghĩa nhất về cuọc rất đáng để suy ngẫm.

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.
= Nếu bạn không thích cái gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, thì hãy thay đổi thái độ của bạn.
_____

If you see the shadow in front, do not be afraid, it is because the sun behind you. 。
= Nếu bạn nhìn thấy bóng tối ở phía trước, đừng sợ, đó là bởi vì mặt trời đang ở ngay sau lưng bạn đấy thôi.
_____

Three solutions to every problem: accept it, change it, leave it. If you can’t accept it, change it. If you can’t change it, leave it.
= Có 3 giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề: chấp nhận, thay đổi và từ bỏ. Nếu bạn không thể chấp nhận, hãy thay đổi. Nếu bạn không thể thay đổi, hãy từ bỏ.!
_____

If you don’t understand my silence, you will never understand my words 。
= Nếu bạn không thể hiểu sự im lặng của tôi, bạn sẽ không bao giờ hiểu được những lời tôi nói.! _____

God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference.
= Hãy cho tôi lòng kiên nhẫn để chấp nhận những gì mà tôi không thể thay đổi. Hãy cho tôi dũng khí để thay đổi những gì có thể thay đổi. Và cuối cùng, hãy cho tôi trí tuệ để phân biệt được hai điều đó.
_____

Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I’ll always be in your heart. If you hate me, I’ll always be in your mind.
= Yêu tôi hay ghét tôi, cả hai tôi đều có lợi. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ luôn ở trong trái tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ luôn ở trong suy nghĩ của bạn.!
_____

Being honest might not get you a lot of friends, but it will always get you the right ones.
= Thành thật không thể mang lại cho chúng ta nhiều bạn hơn, nhưng nó luôn cho chúng ta những người bạn đúng nghĩa.!
_____

When you are angry, please choose to remain silent, because you will not anticipate the damage to others caused by your words!
= Khi bạn tức giận, hãy chọn cách giữ im lặng, bởi vì bạn sẽ không lường trước được lời nói của bạn tổn thương người khác như thế nào đâu.!
_____

How much sincere is not enough, a little lie is redundant.!
= Chân thành bao nhiêu cũng không đủ, một chút giả dối đã là thừa.!
_____

Do not tell everything you know. Do not believe everything you hear. But you should do everything you can do.
= Đừng nói tất cả những gì bạn biết. Đừng tin tất cả những gì bạn nghe. Nhưng hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm.
_____

You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.
= Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự chọn lựa duy nhất.!
_____

The way people treat you is a statement about who they are as a human being. It’s not a statement about you. So don’t mind about the person always defame you, it shows that they don’t have anything nice to say about themselves!
= Cách người khác đối xử với bạn thể hiện con người của họ như thế nào, chứ không phải bạn.! Vì vậy đừng quá bận tâm về những người hay nói xấu bạn, điều đó cho thấy họ không có bất cứ điều gì tốt để nói về bản thân mình.!
_____

If you lied to someone, not because you’re smart or they’re stupid , but because they trust you more than what you deserve.!
= Nếu bạn đánh lừa được ai đó, không phải bởi vì bạn thông minh hay họ ngu ngốc, mà là vì họ đã tin tưởng bạn nhiều hơn những gì bạn xứng đáng.!
_____

Time is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice.
= Thời gian quá chậm đối với những người phải chờ đợi, quá nhanh đối với những người đang sợ hãi, quá dài đối với những người đang buồn rầu, quá ngắn đối với những người đang hạnh phúc.
_____

Sometimes, there are dreams we wish it came true. But, there are truths we wish it was just a dream.
= Đôi khi, có những giấc mơ chúng ta ao ước nó là sự thật. Nhưng có những sự thật chúng ta lại ước nó chỉ là một giấc mơ.!
_____

There are things you really want to know, but when it was known, you wished you didn’t know!
= Có những thứ bạn thật sự rất muốn biết, nhưng đến khi bạn biết rồi, bạn lại ước giá như mình không biết.!
_____

Vivacious or silently, that’s one part of my personality, if you can not accept, the problem is yours, not mine.
= Sôi nổi hay trầm lặng, đó là một phần tính cách của tôi. Nếu bạn không thể chấp nhận, thì đó là vấn đề ở bạn, không phải ở tôi.!
_____

We always pay attention to the damage that others have caused us. But we forget the good things they have brought to us.
= Chúng ta luôn để tâm đến những thiệt hại mà người khác gây ra cho ta. Nhưng chúng ta lại quên đi những điều tốt đẹp mà họ đã mang đến cho mình.
_____

The truth maybe hurt for a little while but a lie will hurt forever.
= Sự thật có thể tổn thương bạn một thời gian nhưng một lời nói dối sẽ tổn thương mãi mãi.
_____

Never get too attached to anyone because attachments leads to expectations and expectations leads to disappointments
= Đừng quá lệ thuộc vào một ai cả, bởi vì lệ thuộc sẽ kỳ vọng, và kỳ vọng thì thất vọng.!
_____

The brain can tell us what we have to avoid, and the heart will tell us what we have to do.
= Lý trí sẽ mách bảo cho ta biết điều gì phải tránh, và con tim sẽ chỉ cho ta biết điều gì phải làm.
_____

Happiness can not be bought with Money, not because Money does not have enough power, but no one sell Happiness!
= Hạnh Phúc không thể mua bằng Tiền, không phải vì Tiền không có đủ sức mạnh, mà là không ai bán Hạnh Phúc cả.!
_____

Giving up doesn’t always mean you are weak… Sometimes it means that you are strong enough to let go.
= Bỏ cuộc không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn yếu đuối. Đôi khi điều đó chỉ ra rằng bạn đủ mạnh mẽ để từ bỏ.!

_____

Worrying doesn’t take away tomorrow troubles, it takes away today’s peace. So, try your best and it will be alright!
= Lo lắng không làm những khó khăn của ngày mai biến mất mà chỉ lấy đi bình yên của ngày hôm nay. Vậy nên, cố gắng hết mình và mọi việc sẽ ổn thôi.!
_____

Time never come back, only people’s heart back to time.
= Thời gian không bao giờ quay lại, chỉ có lòng người trở lại với thời gian.!
_____

The pinnacle of the art fraud is not fooling everyone, that is fooling themselves.
= Đỉnh cao của nghệ thuật lừa đảo không phải là lừa được tất cả mọi người, mà là lừa được cả chính mình.!
_____

We never get what we want,
We never want what we get,
We never have what we like,
We never like what we have.
And still we live & love.
That’s life…
= Không có thứ ta muốn,
Không muốn thứ ta có,
Không có thứ ta thích,
Cũng không thích thứ ta có.
Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.
Đó là cuộc sống…
_____

When people are young, they can easily give up a relationship. Because they think that the best things will come in the future. But they don’t know that what they want and need maybe only come once in a lifetime.
= Khi người ta còn trẻ, họ có thể dễ dàng từ bỏ một mối quan hệ. Bởi vì họ nghĩ rằng những điều tốt nhất sẽ đến trong tương lai. Nhưng họ không biết rằng những gì chúng ta muốn và cần có lẽ chỉ đến một lần trong đời.!
_____

It takes years to build up trust, but only seconds to destroy it.
= Niềm tin phải cần rất nhiều năm để tạo dựng, nhưng chỉ mất vài giây để đạp đổ nó.
_____

A funny story can’t make us laugh many times, so why do we always have to be sad for an unhappy?
= Một câu chuyện vui không thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì một chuyện không vui?
_____

Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.
= Hãy tha thứ cho người khác, không phải bởi vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bạn xứng đáng được bình yên.
_____

Never lie to someone who trusts you and never trust someone that lies to you.
= Đừng bao giờ lừa dối người đã tin tưởng bạn, và đừng bao giờ tin tưởng người đã từng lừa dối bạn.
_____

Although the memory makes people hurt when they think about it, they can’t forget it, not because it is beautiful, but because it has gone and never come back again.
= Người ta thường không thể quên đi kỷ niệm, cho dù nó khiến họ phải đau đớn khi nghĩ đến, không phải vì nó đẹp, mà là vì nó đã qua đi và không bao giờ trở lại nữa.
_____

Don’t ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance, and my countermarch for weakness.
= Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa sự im lặng của tôi với sự thiếu hiểu biết, giữa sự điềm tĩnh của tôi với sự chấp nhận, và sự từ bỏ của tôi với sự yếu đuối.

Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.
= Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.
_____

It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!
= Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
_____

An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.
= Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
_____

Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.
= Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.
_____

Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made.
= Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất.
Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.
_____

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
= Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.
_____

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
= Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.
_____

Never say all you know. And never believe all you hear.
= Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
_____

If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.
= Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.
_____

Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!
= Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!
_____

You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.
= Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
_____

it’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.
= Lừa gạt ai đó dễ dàng hơn việc thuyết phục ai đó rằng họ đã bị lừa.
_____

Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page.
= Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang.

_____

In fact, in this world no one is stupid or smart, but people are honest or sly.
= Thật ra trên đời này đâu có người ngu ngốc hay kẻ thông minh, mà chỉ có người thật thà và kẻ ranh mãnh.
_____

Life as a stage, you can play a role in this, but can also play a supporting role in another. So, let’s define its role and fulfill it,
because, no matter what, there will always be dedicated to play yourself.
= Đời người như một sân khấu, bạn có thể là vai chính trong vở kịch này, nhưng cũng có thể là vai phụ trong vở kịch khác. Vậy, hãy xác định vai diễn của mình và hoàn thành tốt nó, bởi vì, dù thế nào đi nữa, sẽ luôn có vở kịch dành riêng cho chính bạn.
_____

Do not just look at the results that hasty evaluate efforts of others.
= Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà vội vàng đánh giá sự cố gắng của người khác.
_____

There is a truth that never changes: The sun of yesterday can not dry clothes today. Do not regret the past. Also do not worry for the future. Take a good living for the present.
= Có một chân lý không bao giờ thay đổi: Cái nắng của ngày hôm qua không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay. Đừng nuối tiếc quá khứ. Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai. Hãy sống tốt cho hiện tại.
_____

An unclearly relationship just like an empty petrol vehicle. You can sit on it as long as you like, but it will not take you anywhere.
= Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống như một chiếc xe cạn xăng. Bạn có thể ngồi trên đó bao lâu bạn thích, nhưng nó sẽ không đưa bạn đi đến đâu cả.
_____

The most beautiful people are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.
– Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người này có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời, cuộc đời đã làm họ tràn đầy sự cảm thông, sự dịu dàng và quan tâm yêu thương sâu sắc. Người đẹp không tự nhiên mà có.
_____

Life is like a kiss. It could be worse or more wonderful than the kiss before. It can make you happy or stop you from daily dreaming. It helps you realize if you are in love or not. It contains mysteries that you just discover after finishing.
– Cuộc đời này rất giống một nụ hôn, nó có thể tệ hơn, hay tuyệt hơn nụ hôn trước đó, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành..
_____

A loving heart is the beginning of all knowledge.
– Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức.
_____

Many people are afraid of talking what they want, that’s the reason why they can never obtain what they dream about.
– Người ta sợ phải nói ra điều mà họ muốn và đó là lí do tại sao họ không bao giờ có được thứ mình mơ ước
_____

Don’t let your dreams just be dreams
– Đừng để những giấc mơ của bạn chỉ là những giấc mơ!
_____

1. Learn to earn, not to save.
2. Never complain even when you are extremely bored, keep calm.
3. Like something, make money to buy it yourself.
– 1. Hãy học cách kiếm tiền thay vì học cách tiết kiệm.
2. Đừng bao giờ phàn nàn ngay cả khi bạn hết sức buồn chán.
3 . Thích thứ gì bạn hãy tự kiếm tiền để mua nó cho bản thân.
_____

Let bygones be bygones, don’t think anymore. How to move on if you always live in the past. If you take 2 steps backward already, you have to forward 3 steps,this is called life.
– Mọi chuyện đã là quá khứ, đừng nghĩ ngợi gì nữa. Chìm đắm mãi trong quá khứ thì sao có thể tiến lên phía trước. Nếu lùi hai bước ta phải tiến ba bước. Đó là cuộc sống.
_____

This life is very balance, neither happiness is infinity nor pain is unlimited. If your decision is choosing the pain that life have given to you, happiness is not stay far from you. If you choose the peaceful that the destiny gave to you, there are many difficulties will comes toward you.
Success and failure are on the same line.
Patience and giving upare just about the moment”
– Cuộc đời này rất công bằng, không có niềm hạnh phúc nào là vô tận, cũng chẳng có nỗi đau khổ nào là không có giới hạn. Nếu bạn lựa chọn chấp nhận sự đau khổ mà số phận đã ban cho bạn, thì hạnh phúc sẽ không ở xa bạn. Nếu bạn lựa chọn sự an nhàn mà số phận dành cho bạn, thì khó khăn đang chờ đón bạn.
Thành công và thất bại chỉ trên một đường.
Kiên trì và từ bỏ cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
_____

Every new day is another chance to change your life.
– Mỗi ngày mới là một cơ hội để thay đổi cuộc sống.
_____

Learn to appreciate what you have before time makes you appreciate what you had.
– Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian khiến bạn trân trọng những gì bạn đã từng có.
_____

The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one’s appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.
– Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.
_____

Patience is not the ability to wait , butthe ability to keep a good attitude while waiting.
– Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
_____

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift … the end of a day.
– Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi ….. Qua hết một ngày.
_____

If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.
– Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.
_____

True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.
– Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều
_____

There are two ways to get enough.
One is continue to accumulate more and more
The other is to desire less….
– Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ
1 là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa.
2 là bạn ham muốn ít hơn…
_____

It’s funny how day by day, nothing changes. But when you look back, everything is different.
– Điều buồn cười là ngày qua ngày, có vẻ như không có gì thay đổi, nhưng khi ta nhìn lại, mọi thứ đã khác.
_____

A day without laughter is a day wasted
– Một ngày không có tiếng cười là một ngày lãng phí
_____

We are like children: unruly because dependence, polite because strangers, attention because of interest, not in touch because the feeling myself is redundant.
– Chúng ta giống như đứa trẻ : ngang bướng vì sự ỷ lại, lịch sự vì những người xa lạ, chú ý vì quan tâm và không liên lạc vì cảm thấy mình là dư thừa.

Take care of your body. It’s the only place you have to live.
= Hãy chăm sóc bản thân bạn. Đó là nơi duy nhất mà bạn tồn tại.
_____

It takes about 2 years to learn to speak, but takes a lifetime to learn things should not say.
= Mất khoảng 2 năm để học nói nhưng phải mất cả đời để học những gì không nên nói..
_____

Comeback to childhood… For dreams can flying with a lot of love ☆☆☆☆☆
= ♡ Về với tuổi thơ… Cho những giấc mơ có thể bay với biển tình yêu ♡♡♡♡♡
_____

There are sad days, that just drop yourself a bit, can fall to the depths, but if you get up and go , not know where to go..
= Có những ngày buồn, đến mức chỉ cần thả mình một chút có thể rơi xuông vực thẳm, nhưng nếu bạn đứng dậy và đi tiếp, cũng chẳng biết phải đi đâu..
_____

Whether I want to or do not want to, all the things must happen still happen. People of the Earth call it fate.
= Dù tôi có muốn hay không muốn thì những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Người trái đất gọi đó là ĐỊNH MỆNH.
_____

Believing everybody is dangerous, but believing nobody is more dangerous.
= Tin vào tất cả mọi người thì thật là nguy hiểm, nhưng nếu không tin vào bất kỳ ai thì còn nguy hiểm hơn…!
_____

The real world won’t care as much about your self-esteem as much as your school does. It’ll expect you to accomplish something before you feel good about yourself.
= Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân
_____

Don’t waste your time with explanations. People only hear what they want to hear.
= Đừng phí thời gian cho việc giải thích. Người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe mà thôi.
_____

Don’t mistake my kindness for weakness. I am kind to everyone, but when someone is unkind to me, weak is not what you are going to remember about me.
= Đứng nhầm lẫn giữa sự tử tế của tôi với sự yếu đuối. Tôi tử tế với tất cả mọi người, nhưng khi có ai đó không tốt với tôi, yếu đuối không phải là điều mà bạn sẽ nhớ về tôi.
_____

The truth hurts, but lies kill.
= Sự thật có thể làm ai đó tổn thương, nhưng sự dối trá có thể giết chết họ.
_____

Many people often want to run away to escape, to redo and to find themselves. But you need to come back, return to the person that before you have a reason for that.
= Nhiều người thường ước muốn bỏ đi thật xa để chạy trốn, làm lại, tìm lại bản thân mình. Nhưng không, các bạn cần trở về, trở về với con người trước khi bạn có lý do cho điều đó.
_____

Life becomes easier when you learn to accept an apology you never got.
= Cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn khi bạn học được cách chấp nhận một lời xin lỗi mà người khác không bao giờ chịu nói ra.
_____

Do not go through the life so fast because you not only forget where you’ve been, but forget your direction.
= Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh, vì bạn không chỉ quên đi những nơi bạn đã từng đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.

_____

Ultimately we have to miss how many paths then we understand that the greatest pain in life is solitary step forward.
= Rốt cuộc chúng ta phải bỏ lỡ bao nhiêu con đường, mới hiểu được nỗi đau lớn nhất của đời người chính là một mình bước về phía trước.
_____

Forgive and forget NOT revenge then regret.
= Tha thứ và quên đi còn hơn là trả thù rồi hối hận.
_____

Even a fish wouldn’t get into trouble if he kept his mouth shut. Be careful with your words.
= Ngay cả con cá sẽ không bị vướng vào rắc rối nếu nó cứ ngậm miệng lại. Hãy cẩn thận với lời nói của mình!
_____

It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple.
= Hạnh Phúc rất đơn giản, nhưng làm sao để đơn giản mới là khó.
_____

Mỗi một cách viết khác nhau sẽ biểu đạt một cảm xúc khác nhau.!
Okay = “Everything’s cool.” Mọi thứ thật tuyệt.
Okay? = “You make no sense.” Bạn chẳng hiểu gì cả.
Okay… = “You’re creepy.” Bạn thật đáng sợ.
Okayy = “I don’t care.” Tôi không quan tâm.
Okay. = “I am so pissed off.” Tôi đang rất bực bội.
_____

I believe that everything happens for a reason. People change so that you can learn to let go, things go wrong so that you appreciate them when they’re right, you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself, and sometimes good things fall apart so better things can fall together.
= Tôi tin rằng, mọi chuyện xảy ra đều có một nguyên nhân nào đó. Con người thay đổi để bạn học cách cho đi mọi chuyện, mọi thứ xảy ra không như ý muốn để bạn biết trân trọng những giây phút tốt đẹp, bạn tin vào những lời nói dối để rút ra rằng, đừng tin tưởng bất kỳ ai trừ bản thân mình, và đôi khi mọi chuyện tốt lành cùng tan vỡ để những thứ tốt đẹp hơn xuất hiện.
_____

We always have enough patience to find out the truth, but not brave enough to accept it.
= Chúng ta luôn có đủ kiên nhẫn để tìm ra sự thật, nhưng lại không đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó.
_____

Do not waste your lifetime to hate someone. It isn’t long enough to love. Because We only have one life to live.
= Đừng lãng phí cuộc đời này vào việc ghét bỏ ai. Cuộc đời này dành để yêu thương còn chưa đủ. Bởi chúng ta chỉ có một lần để sống.
_____

Real people aren’t perfect, perfect people aren’t real.
= Con người thật thì không bao giờ hoàn hảo, con người hoàn hảo thì không bao giờ có thật.
_____

Do not just look at the bad side of people to evaluate their personality, but look at their good side. And do not just look at the results to evaluate their success, but look at their effort.
= Đánh giá nhân cách một người đừng chỉ nhìn mặt xấu, mà hãy nhìn vào mặt tốt của họ. Và để đánh giá thành công một người đừng nhìn vào kết quả mà hãy nhìn vào nỗ lực của họ.
_____

A song can take you back instantly to a moment, or a place, or even a person. No matter what else has changed in you or the world, that one song stays the same. Just like that moment.
= Một bài hát có thể đưa bạn quay trở lại với một khoảnh khắc, một địa điểm, hoặc thậm chí một người. Sẽ chẳng có vấn đề gì dù cho bạn hay cả thế giới này thay đổi, bài hát vẫn còn nguyên, cũng giống như khoảnh khắc kia vậy.
_____

Your problem is not a lie, your problem is that you are too honest to be true make other people think you’re pretending to hide some intrigue.
= Vấn đề của bạn không phải là sự dối trá, vấn đề của bạn đó là bạn quá thẳng thắn đến mức khó tin, khiến nhiều người nghĩ bạn đang giả vờ để che giấu một ý đồ gì đó.
_____

Unless your name is Google, stop acting like you know everything
= Trừ khi tên bạn là Google, nếu không, hãy dừng làm ra vẻ như thể bạn biết tất cả mọi thứ.
_____

Going against the crowd means that you are extremely smart or extremely stupid.
= Đi ngược lại đám đông có nghĩa rằng bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu ngốc.
_____

Your real personality is expressed through your actions when no one sees.
= Nhân cách thật sự của bạn được thể hiện qua hành động khi không có ai nhìn thấy.
_____

Be kind to everyone, whether they deserve it or not, because the way you treat others just express your personality, not them.
= Hãy đối xử tử tế với tất cả mọi người, cho dù họ có xứng đáng hay không, bởi lẽ, cách bạn đối xử với người khác chỉ thể hiện nhân cách của bạn, chứ không phải họ.
_____

Every story has an end, But in life every ending is just a new beginning.
= Mỗi câu chuyện đều có một kết thúc, nhưng trong cuộc sống, mỗi một kết thúc chỉ là một sự khởi đầu mới.
_____

Everything in your life is a reflection of a choice you have made. If you want a different result, make a different choice.
= Mọi thứ trong cuộc sống đều phản chiếu sự lựa chọn của chính bạn. Nếu muốn có kết quả khác, hãy chọn một phương án khác.
_____

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
= Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
_____

We are always interested in other people, but do not forget to ask: They need us to do that ??
= Chúng ta luôn quan tâm đến người khác mà quên không hỏi : Họ cần chúng ta làm điều đó ??
_____
The young people think the old people are fools – but the old people know the young people are fools.
= ☆ Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ ♡
_____

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it…
– Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó…
_____

Three keys to more abundant living: caring about others, daring for others, sharing with others.
– Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác.
_____

Have regular hours for work and play, make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.
– Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
_____

Don’t judge my choices if you don’t know my reasons.
– Đừng phán xét sự lựa chọn của tôi nếu bạn không biết lý do vì sao tôi đưa ra lựa chọn đó.
_____

Make no mistake between my personality and my attitude. My personality is who I am, my attitude depends on who you are.
– Đừng nhầm lẫn giữa tính cách và thái độ của tôi. Bởi tính cách nói lên con người của tôi, còn thái độ của tôi thì tùy thuộc vào con người của bạn
_____

Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy.
– Có lẽ đó không phải là những vì sao, mà là những cửa sổ nơi tình yêu từ những người thân thương đã mất tràn qua và chiếu sáng chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ vẫn hạnh phúc.
_____

If they want to do something, they will find the ways to do, if they don’t want to do, they will find the reasons to refuse.
= Nếu muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do.
Vì vậy đừng cố ép buộc ai đó làm việc gì cho bạn. Nếu họ muốn làm, không cần bạn lên tiếng, họ cũng sẽ bằng mọi cách làm vì bạn, còn nếu họ đã không muốn, họ luôn có đủ lý do để từ chối bạn.

_____

There are plenty of things in life that you don’t want to do but you have to, this is responsibility. For the things that you want to do but you can’t, this is fate.
= Trong cuộc sống, có những việc bạn không muốn làm, nhưng buộc phải làm, đó là trách nhiệm. Còn có những việc bạn muốn làm nhưng không thể, đó là số phận!
_____

Life will get better when it goes bad to a certain extent. Because it can’t get worse than this. We should fill our heart with sunshine。
= Cuộc sống sẽ tốt hơn khi nó tồi tệ đến mức cực điểm. Bởi vì nó không thể tồi tệ hơn được nữa. Chúng ta nên lấp đầy ánh mặt trời vào sâu thẳm trái tim chúng ta。♥
_____

People are always only see the changes of others without realizing their own changes.
= Con người luôn chỉ nhìn thấy sự đổi thay của người khác mà chẳng nhận ra thay đổi của chính mình.
_____

When you trust a person is when you give them a knife …
And they can hold the knife … to protect you or kill you
= Khi bạn tin tưởng một ai đó là lúc bạn đưa cho họ một con dao..
Và họ có thể cầm con dao đó.. để bảo vệ bạn hoặc giết chết bạn
_____

Best people are delusional his position inwardly others.
= Con người giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong thâm tâm kẻ khác.
_____

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
= Sự điên rồ được định nghĩa là “làm đi làm lại cùng một việc theo một cách giống nhau nhưng lại hy vọng đạt được kết quả khác”.
_____

People do not make mistakes because of ignorance, but because they think they are intelligent.
= Người ta thường không mắc sai lầm vì ngu dốt, mà vì tưởng là mình thông minh.
_____

Before you answer, listen.
Before you act, think.
Before you rebuke, sympathize.
Before you give up, try again.
Before you pray, forgive.
= Trước khi trả lời, hãy lắng nghe.
Trước khi hành động, hãy suy nghĩ.
Trước khi quở trách, hãy đồng cảm.
Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại.
Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ.
_____

If you want to know what a person’s like, take a good look at how they treat their enemies, not friends.
= Nếu bạn muốn biết bản chất của một người như thế nào, hãy nhìn cách người đó đối xử với kẻ thù của họ, chứ không phải với bạn bè.
_____

Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.
= Nhiều người nghe không phải để hiểu. Họ nghe chỉ để đáp trả.
_____

Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.
= Sự tha thứ không thể thay đổi quá khứ, nhưng nó cho tương lai một cơ hội.
_____

Doing what you like is FREEDOM. Liking what you do is HAPPINESS.
= Làm những gì bạn thích, đó là Tự Do. Thích những gì bạn làm, đó là Hạnh Phúc.
_____

You’re going to come across people in your life who will say all the right words at all the right times. But in the end, it’s always their actions you should judge them by. It’s actions, not words, that matter.
= Bạn sẽ đi qua những người trong cuộc sống của bạn, những người mà họ sẽ nói toàn là những lời hay ý đẹp đúng vào những thời điểm tốt. Nhưng cuối cùng, hành động của họ mới là cái mà bạn phải đánh giá… Đánh giá một con người là ở hành động, không phải lời nói.
_____

Be careful with what you say. Once you have said that they can only be forgiven, can not be forgotten.
= Hãy cẩn thận với những gì bạn nói. Một khi bạn đã nói ra chúng chỉ có thể được tha thứ, chứ không thể nào quên đi được.
_____

Probably not soon, but not late for your concern and love even more! Even love m

0 ( 0 bình chọn )

Blog Fans VN

https://fans.com.vn
Fans.com.vn được tạo ra để lan tỏa sự kết nối giữa các thành viên đến các nghệ sĩ yêu thích.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm